Niepytany numerek

Losowane numerka na następny dzień

rozpoczyna się o godz. 21

Odwiedziny

778624
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystkie odwiedziny
74
162
1438
650479
4323
6121
778624
Your IP: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-16 07:41:42

Goście

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

wolontariusz.org

Misja i wizja szkoły

KONCEPCJA PRACY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

I. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

1. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

-systematyczny udział n-li w różnych formach doskonalenia zawodowego

Organizatorzy, nauczyciele

Cały rok

-udział w zajęciach w ramach WDN

Lider WDN, nauczyciele

Cały rok

-praca w zespołach przedmiotowych, wymiana doświadczeń

Przew. Zespołów, n-le

Cały rok

-awans zawodowy

·    Złożenie wniosku o rozpoczęciu stażu

·    Szkolenie n-li stażystów

·    Opracowanie planu rozwoju zawodowego

·    Realizacja planu rozwoju i jego dokumentowanie

·    Kontakty z opiekunami stażu, lekcje otwarte

·    Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

·    Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego

 

 

Nauczyciele kontraktowi i mianowani

Dyrektor

Nauczyciele stażyści

Nauczyciele kontraktowi i mianowani

Nauczyciele stażyści

Nauczyciele stażyści, opiekun

Nauczyciele stażyści

Nauczyciele stażyści

 

Do 14.09

Wrzesień

Do 20.09

Do 14.09

Cały rok

Cały rok

Do 31.06

czerwiec

-systematyczna informacja na temat nowości wydawniczych i ciekawych pozycji w zbiorach biblioteki

-zaopatrzenie biblioteki w literaturę fachową

 

 

bibliotekarz

 

 

Cały rok

-aktywny udział n-li w zespołach zadaniowych i przedmiotowych

Wicedyrektor, n-le

Cały rok

II. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego

1. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej i standardach edukacyjnych

-opracowanie(uzupełnienie) rozkładów materiału z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych oraz wniosków z egzaminów

-monitorowanie realizacji podstawy programowej i nowej podstawy programowej w szkole podstawowej

Nauczyciele

Wrzesień

-określenie i aktualizacja kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów

Nauczyciele

Wrzesień

 

I półrocze i koniec roku

-ewaluacja w zakresie efektów działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły

2.Podnoszenie efektywności nauczania języków obcych

-podkreślanie roli nauki języków we wzajemnym zrozumieniu i tolerancji oraz poszerzeniu wiedzy o różnych kulturach

-organizowanie konkursów quizów, gazetek tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których językiem porozumiewania się jest język angielski, niemiecki

-prowadzenie zajęć dodatkowych dla zainteresowanych uczniów

-prowadzenie zajęć wyrównawczych

 

Nauczyciele języków obcych

 

 

 

Nauczyciele języków obcych, dyrektor

 

Cały rok

 

 

 

 

W miarę potrzeb

3. Działanie na rzecz integracji europejskiej

-uczestniczenie w różnych formach edukacji europejskiej

Nauczyciele, dyrektor

Cały rok

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

-udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z uczniem zdolnym

-praca z uczniem szczególnie uzdolnionym(organizacja warsztatów, udział w projektach edukacyjnych, przygotowanie szkolnych spektakli teatralnych, publikacja utworów napisanych przez uczniów, rozwijanie zainteresowań sportowych)

-współpraca z teatrem, OOK, Salonikiem Czterech Muz i innymi instytucjami kulturalnymi

-udział w projektach edukacyjnych;ewaluacja

Nauczyciele, dyrektor

 

Nauczyciele

Przewodniczący zespołów

 

 

Nauczyciele

Według harmonogramu WDN

Cały rok

5. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce

-dostosowanie treści programowych do możliwości ucznia

-tworzenie zespołów wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej

diagnozowanie trudności uczniów w nauce poprzez: wywiady, obserwacje, ankiety, rozmowy z rodzicami

współpraca z PPP

-organizowanie zajęć terapeutycznych

-wyrównywanie szans edukacyjnych-ewaluacja,

-pomoc logopedyczna

nauczyciele

 

dyrektor, wychowawcy

 

wychowawcy klasa, pedagog

 

psycholog

psycholog

Cały rok

 

Według potrzeb

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

W miarę potrzeb

6. Wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce szkolnej

-aktualizowanie strony internetowej

-edycja gazetki szkolnej

-opracowanie zaproszeń, drukowanie dyplomów, świadectw, zestawień szkolnych

-wyszukiwanie informacji w sieci Internet w pracowni komputerowej lub bibliotece

Nauczyciele informatyki

op. Gazetki

 

nauczyciele informatyki

 

 

 

Cały rok

7. Poprawa jakości pracy szkoły

-poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

-diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

-omawianie wyników egzaminów próbnych i diagnoz w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, ewaluacja

Nauczyciele

Nauczyciele, wicedyrektor

 

Nauczyciele, wychowawcy, przew. zespołów

Cały rok

Wg harmonogramu

 

Wg harmonogramu

8. Udział w imprezach kulturalnych

-organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczniów

-korzystanie z imprez organizowanych przez OOK, Salonik Czterech Muz, teatry

-udział w imprezach i uroczystościach, apelach

-udział w imprezach lokalnych

-organizowanie dyskotek w celu integracji młodzieży pochodzącej z różnych klas i środowisk

Wychowawcy klas, wicedyrektor

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

Wychowawcy, organizatorzy imprez

Samorząd Szkolny, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. doradztwo zawodowe

-wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie”

- organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu i porad dla uczniów

konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli

- dotarcie z informacją zawodową do każdego ucznia,

- zaopatrzenie w  materiały do metodycznej pracy nad dojrzałą decyzją zawodową o dalszym kształceniu,

- pomoc w sytuacji kryzysowej: wahanie co do trafności wyboru szkoły,

- pomoc w tworzeniu „indywidualnych planów działania” uczniów,

- pomoc w przygotowaniu konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

- orientację w strukturze dyspozycji zawodowych konkretnych klas, na tle innych klas i na tle całej szkoły.

Dyrektor, wychowawcy,

Doradca zawodowy

Cały rok

III. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem

1. Współdziałanie nauczycieli, rodziców i uczniów

-zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

-informacyjne spotkania z rodzicami(wywiadówki)

-konsultacje dla rodziców

współpraca n-li w ramach międzyszkolnych zespołów przedmiotowych

-informowanie środowiska lokalnego o działalności szkoły, jej sukcesach i problemach na łamach lokalnej prasy

-zachęcanie do współpracy rodziców i uczniów na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej(organizacja tradycyjnych imprez szkolnych i wycieczek)

-pedagogizacja rodziców

-pomoc przy naprawie sprzętu szkolnego i praca na rzecz szkoły

-doradztwo wychowawcze dla rodziców

-organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi; w ramach doradztwa zawodowego spotkania z rodzicami wykonującymi różne zawody,

-współdziałanie n-li w organizacji międzyszkolnych konkursów

-współpraca z OOK, OSiR, Salonikiem Czterech Muz, biblioteką miejską i pedagogiczną,itp.

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele

Nauczyciele

 

Zespoły przedmiotowe

 

Dyrekcja, wychowawcy

 

 

Pedagog, psycholog

rodzice

 

pedagog, psycholog,wych.

n-le, bibliotekarz

nauczyciele

 

nauczyciele

Wrzesień

 

 

Wg harmonogramu

Wg harmonogramu

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Wg harmonogramu imprez i wycieczek

 

Wg planu pedagoga

Wg potrzeb i możliwości

Wg potrzeb

Cały rok

Wg harmonogramu konkursów

Cały rok

2. Promocja szkoły

-organizowanie imprez dla środowiska

-gazetka

-współpraca z Organem Prowadzącym

-współpraca ze szkołami

-wymiana ze szkołą w Rehau,

-promocja w lokalnej prasie,

-promocja za pośrednictwem strony internetowej

-organizacja spektakli i przedstawień dla mieszkańców

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

Wg harmonogramu

3. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów, „Bezpieczna Szkoła”

-ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

-przypominanie uczniom zasad bezpiecznego poruszania się po grogach i obiekcie szkolnym

-dyżury n-li i pracowników obsługi przez cały czas trwania lekcji i po lekcjach

-zapoznanie z regulaminem

-bezpieczna droga do i ze szkoły

-otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych

-zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych

-wzmacnianie prawidłowych relacji ucznia z rodzina poprzez pogadanki, uroczystości z udziałem rodziców

-eliminowanie lęku, poczucia upokorzenia i stresu

-kształtowanie akceptacji osobowości innych ludzi(tolerancja),

-mediacje między zwaśnionymi stronami, rozwiązywanie konfliktów

 - wyrabianie szacunku dla odmiennych poglądów i wartości moralnych przekazywanych  przez  szkołę, rodzinę i środowisko.

dyrektor

 

Wychowawcy

 

n-le dyżurujący, pracownicy obsługi

dyrekcja

dyrekcja, pedagog, świetlica

K.Januszewski

n-le, wychowawcy

 wych., pedagog

dyrekcja, wych., pedagog

 

pedagog, wych.

Pedagog, wych.

Pedagog, wych, dyrekcja

Wrzesień/październik

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

Maj

 

Cały rok

Cały rok

Wg planu wychow.

 

Rozmowy indyw.

Cały rok

 

4. Profilaktyka

-zajęcia profilaktyczne dla uczniów,

-zajęcia integracyjne uczniów klas pierwszych

-zajęcia organizowane przez pełnomocnika ds. uzależnień

-współpraca z rodzicami

-gimnastyka korekcyjna

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze

Pedagog, terapeuta

 

Terapeuta, pedagog

 

Terapeuta, pedagog

Terapeuta, pedagog

 

 

 

Według harmonogramu

IV. Edukacja ekologiczna

1. Ochrona środowiska naturalnego

-ujęcie w programach nauczania i planach  wychowawczych tematów związanych z ekologią i ochroną środowiska

-udział w akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi kształtowanie odpowiedzialności za ochronę środowiska (na wycieczce, w domu, szkole)

-działalność szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

-udział w warsztatach, projektach i konkursach

n-le, wychowawcy

 

 

nauczyciele biologii,wychowawcy

B.Rusin,

n-le biologii i chemii, wychowawcy

Cały rok

 

 

Wrzesień, kwiecień

V. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i higiena

1. Rozwój kultury fizycznej

- zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach sportowych Szkolnego Klubu Sportowego

- organizacja zawodów sportowych na Dzień Dziecka

- przygotowanie uczniów do zawodów sportowych

-wyjazdy na basen uczniów klas sportowych,

Opiekunowie SKS

 

n-le wf, wychowawcy

n-le wf

Cały rok

 

Wg kalendarza

Cały rok

2. Higiena osobista i otoczenia

- przegląd warunków pracy i nauki

- dbałość o zdrowie, higienę ciała, wygląd ucznia

- organizowanie pogadanek, prelekcji i zajęć na temat zagrożeń zdrowia

- organizowanie konkursów promujących zdrowie

-promowanie zdrowego trybu  życia oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego

- troska o czystość, estetykę pomieszczeń oraz otoczenia szkoły

- kontrola zmiany obuwia

Dyrektor

Wychowawcy

Pedagog

n-lew biologii

wych., n-le wf

n-le dyżurujący, pracownicy obsługi, n-le

wychowawcy

pedagog,wychowawcy,nauczyciele,

Wrzesień, luty

Cały rok

Wg planu pracy

Wg harmonogramu

Wg palnu wychow.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

VI. Obrzędowość i samorządność szkolna

1. Rozwijanie samorządności uczniowskiej

- opracowanie kalendarza imprez szkolnych

- plan pracy Samorządu Szkolnego

- opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego na rok 2017/2018

-dokumentowanie historii szkoły w Kronice Szkoły

- pasowanie klas I

- organizowanie akademii, konkursów, wystaw

- zorganizowanie Balu Absolwentów Gimnazjum

- redagowanie Gazetki Szkolnej Nobelek

Dyrekcja, Samorząd Szkolny

Opiekun Samorządu Szkolnego

Opiekun Samorządu Szkolnego

 

Bibliotekarz

Samorząd Szkolny, n-le klas I

Nauczyciele

Rada Rodziców

Uczniowie pod opieką p. Nakoniecznego

Wg harmonogramu

 

 

 

Cały rok

Październik

Cały rok

Czerwiec

Cały rok

1. Wdrażanie do szacunku dla symbolu i tradycji

-aktywne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i ważnych rocznic, kształtowanie odpowiedzialnej postawy i właściwego zachowania podczas uroczystości szkolnych gminnych

-uroczystości związane z przyznaniem nagrody szkolnego Nobla

-udział w konkursach

Wychowawcy, n-le historii, j.polskiego, sztuki, Samorząd Szkolny

 

Dyrektor, członkowie Kapituły

Wg harmonogramu imprez

 

 

Maj 2018

VII. Opieka pedagogiczna. Przeciwdziałanie patologii społecznej.

1. Rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów

-zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej szkoły poprzez poznanie sytuacji materialnej rodziców-współpraca z GOPS

- pomoc w wyposażeniu uczniów w podręczniki szkolne

- organizowanie dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów

- współpraca z GOPS w celu zapewnienia bezpłatnych obiadów dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Pedagog, wychowawcy

 

Dyrekcja, pedagog, bibliotekarz

 

Pedagog

 

pedagog

Wrzesień, październik

 

Wrzesień

 

Cały rok

 

Cały rok

2. Rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia, pedagogizacja rodziców, warsztaty psychologiczne dla uczniów,

- stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze

- systematyczna kontrola i analiza w celu wychwycenia uczniów wagarujących

-systematyczna kontrola obwodu szkolnego

 

Pedagog, wychowawcy

 

dyrektor

 

Na bieżąco

3. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną

- kierowanie na badania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

- przeprowadzanie w/w badań

- stosowanie zaleceń PP

Wych., nauczyciele

 

Psycholog

Wych., nauczyciele

Cały rok

Wg potrzeb

Cały rok

Wg harmonogramu

4. Profilaktyka uzależnień

- zorganizowanie spotkań dla uczniów z przedstawicielami Policji, Służby Zdrowia na temat przemocy w rodzinie, uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny, AIDS, bezpiecznego Internetu i zagrożeń w sieci,

- zorganizowanie konkursów na temat uzależnień

- realizacja programów profilaktycznych,

- rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami

- przeprowadzenie pogadanek przez pielęgniarkę szkolną, warsztaty profilaktyczne

Dyrekcja, wychowawcy, pedagog

 

 

Pedagog, wychowawcy, dyrekcja

Pedagog

pielęgniarka

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły

 

 

Wg potrzeb

Wg planu pracy pielęgniarki

VIII. Działalność świetlicy szkolnej

1. Zapewnienie właściwej realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej

- współpraca z organem prowadzącym w zakresie organizacji dowożenia

- zatwierdzenie planu pracy świetlicy i regulaminu

- wyposażenie świetlicy w potrzebny sprzęt i materiały

 

Dyrektor, nauczyciele świetlicy, opiekunowie dow.

Dyrektor

Dyrektor, nauczyciele świetlicy

n-le świetlicy

Cały rok

 

Wrzesień

Wrzesień/październik

Cały rok

IX. Działalność biblioteki szkolnej

1. Zapewnienie właściwej działalności biblioteki

-działalność informacyjna i kulturalna

- współpraca z wychowawcami i nauczycielami

 

bibliotekarze

 

Cały rok

X. Działalność administracyjno-gospodarcza

1. Rozwój bazy szkoły

- podnoszenie estetyki sal i korytarzy szkolnych

-  sukcesywny zakup pomocy dydaktycznych

-doposażenie gabinetów w komputery(w zależności od możliwości finansowych),

-prowadzenie dzienników elektronicznych,

-zakup kurtyny na scenę do auli,

-przebudowa szatni i zakup szafek dla uczniów,

- uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego o lektury szkolne i literaturę popularno-naukową

-doposażenie w sprzęt nagłaśniający i audiowizualny,

Dyrektor, n-le, kier. adm-gosp.

Dyrektor, kier. adm-gosp.

Dyrektor, bibliotekarz

 

dyrektor

Cały rok

W miarę potrzeb i posiadanych środków